PDF Друк e-mail


НА РІВНЕНЩИНІ ФАХІВЦІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ НАПОЛЯГАЮТЬ НА ПОДОЛАННІ ПРОБЛЕМИ АВАРІЙНИХ ЛІФТІВ (ВІДЕО)

У сюжеті — про те, як експерти Рівненського ЕТЦ виявляють несправності ліфтів житлового фонду Рівного, про судові процеси, фінансування ремонтів та інші актуальні питання, що стосуються експлуатації ліфтів та забезпечення їх надійності.

Телеканал РТБ: Рівне Суспільне

Два мільйони гривень на ремонт ліфтів заклали у міському бюджеті станом на початок року. За потреби комунальники проситимуть більшу суму. Проблема із застарілим обладнанням і кабінами є, визнають в ЖКГ, адже більшість підйомників від’їздила своїх гарантійних 25 років. Щороку в місті знаходиться майже сотня аварійних ліфтів. Тему досліджував Vanya Marchuk. 
PDF Друк e-mail

Вимоги Закону України

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності»


Враховуючи ті обставини, що останнім часом у засобах ма­сової інформації з’явилися ма­теріали, які необ’єктивно висв­ітлюють діяльність Органів з оцінки відповідності продукції і послуг та ринкового нагляду щодо випробування та експлу­атації ліфтів, доводимо до відо­ма суб’єктів господарювання різних форм власності, які здійснюють вищезгадану діяль­ність, про зміну у законодавстві в сфері оцінки відповідності продукції та послуг.

Згідно вимог статті 11 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 №124-УІІІ відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Ук­раїні продукції вимогам усіх чин­них технічних регламентів, які за­стосовуються до такої продукції, є обов'язковою, за винятком ви­падків, визначених у зазначених технічних регламентах.

Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів здійснюєть­ся у випадках і шляхом застосу­вання процедур оцінки відповід­ності, які визначені в таких техніч­них регламентах.

Для виконання завдань з оцін­ки відповідності вимогам техніч­них регламентів у випадках, виз­начених у відповідних технічних регламентах чи передбачених ними процедурах оцінки відповід­ності, повинні або можуть бути залучені такі органи з оцінки відпо­відності:

-                       призначені органи, якими є органи із сертифікації та органи з інспектування.

З 05.01.2018 набрала чинність постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни «Про затвердження Техніч­ного регламенту ліфтів і компо­нентів безпеки для ліфті» в (далі по тексту - ТР). Дія цього Техніч­ного регламенту поширюється на нові ліфти, що введені в обіг після набрання ним чинності, які пост­ійно обслуговують будівлі та спо­руди та призначені для перевезен­ня:

-                       людей;

-                       людей і вантажів;

-                       тільки вантажів, якщо пристрій для перевезення є доступним, тобто людина може безперешкод­но заходити до нього, і обладна­ним засобами керування, розта­шованими всередині пристрою для перевезення або в межах до­сягання людини, яка перебуває всередині пристрою для переве­зення.

Цей Технічний регламент зас­тосовується до нових компонентів безпеки для ліфтів, для викорис­тання в ліфтах.

Введення в обіг і експлуата- цію, надання на ринку

Ліфти, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, мо­жуть бути введені в обіг і експлу­атацію за умови їх відповідності вимогам цього Технічного регла­менту, належного монтажу, техніч­ного обслуговування та викорис­тання за призначенням.

Компоненти безпеки для ліфтів, на які поширюється дія цього Тех­нічного регламенту, можуть бути надані на ринку та введені в експ­луатацію за умови відповідності вимогам цього Технічного регла­менту та належного вмонтування, технічного обслуговування та ви­користання за призначенням.

Обов'язки суб'єктів господарювання

Обов’язки монтажників

У разі введення ліфта в обіг монтажники повинні забезпечити, щоб він був розроблений, виго­товлений, установлений і випро­буваний відповідно до суттєвих ви­мог щодо охорони здоров'я та без­пеки, зазначених у додатку 1 ТР.

Монтажники повинні підготува­ти технічну документацію та про­вести належну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 53 цього Технічного регламенту, або мати результати оцінки.

Якщо відповідність ліфта засто­совним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, заз­наченим у додатку 1 ТР, проде­монстрована в результаті прове­дення зазначеної процедури, мон­тажник повинен скласти деклара­цію про відповідність, забезпечи­ти її наявність у супровідній доку­ментації ліфта і нанести на нього знак відповідності технічним рег­ламентам.

Монтажник повинен зберігати технічну документацію, деклара­цію про відповідність і в разі по­треби документи щодо схвалення системи управління якістю протя­гом 10 років після введення в обіг ліфта.

У разі визнання доцільності вра­хування ризиків, які становить ліфт, монтажники з метою захис­ту здоров'я та безпеки споживачів (користувачів) повинні розгляда­ти їх звернення, досліджувати ліфти, що не відповідають вимо­гам, і в разі потреби вести облік таких звернень і ліфтів.

Монтажники повинні забезпечи­ти на ліфтах наявність позначен­ня типу, номера партії чи серій­ного номера або іншого елемен­та, що уможливлює їх ідентифіка­цію.

Монтажники повинні зазначати на ліфті своє найменування, за­реєстроване комерційне наймену­вання чи зареєстровану торго­вельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову ад­ресу. Адреса повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звер­нутися до монтажника. Контактні дані наводяться відповідно до за­кону про порядок застосування мов.

Монтажники повинні забезпечи­ти супроводження ліфта інструкц­іями, зазначеними в пункті 37 до­датка 1 ТР, які складені відповід­но до закону про порядок засто­сування мов. Зазначені інструкції, а також будь-яке маркування по­винні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

КІНЦЕВА ПЕРЕВІРКА ЛІФТІВ

Загальні вимоги

1. Кінцева перевірка є частиною процедури оцінки відповідності, під час проведення якої призна­чений орган установлює та засві­дчує, що ліфт, на який виданий сертифікат експертизи типу або який розроблений і виготовлений відповідно до схваленої системи управління якістю, відповідає сут­тєвим вимогам щодо охорони здо­ров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 ТР до Технічного регла­менту ліфтів і компонентів безпе­ки для ліфтів (далі - Технічний рег­ламент).

Обов’язки монтажника

2. Монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів для забез­печення відповідності ліфта, який установлюється, застосовним сут­тєвим вимогам щодо охорони здо­ров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1ТР до Технічного регла­менту, а також одній з таких умов:

-                       ліфт відповідає схваленому типу, описаному в сертифікаті ек­спертизи типу;

-                       ліфт розроблений і виготов­лений відповідно до системи уп­равління якістю згідно з додатком 11 ТР до Технічного регламенту і сертифікатом експертизи проек­ту, якщо конструкція не повністю відповідає національним стандар­там з переліку національних стан­дартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 ТР до Технічного рег­ламенту.

Кінцева перевірка

Призначений орган, обраний монтажником, проводить кінцеву перевірку ліфта, що буде введе­ний в обіг, з метою перевірки від­повідності ліфта застосовним сут­тєвим вимогам щодо охорони здо­ров'я та безпеки, зазначеним у додатку 1 ТР до Технічного регла­менту.

Заявку на кінцеву перевірку монтажник повинен подати за його вибором одному з призначених органів і надати призначеному органу такі документи:

-                       план (установче креслення) завершеного ліфта;

-                       плани та схеми, необхідні для кінцевої перевірки, зокрема схе­ми кіл керування;

-                       копію інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічно­го регламенту;

-                       письмову заява про те, що така заявка не подана іншому при­значеному органу.

Призначений орган не може вимагати надання розгорнутих планів або точної інформації, що не є необхідними для проведення перевірки відповідності ліфта.

Необхідні дослідження та вип­робування, зазначені у відповідно­му національному стандарті з пе­реліку національних стандартів, відповідність якому надає презум­пцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпеки, або рівнозначні ви­пробування повинні проводитися з метою перевірки відповідності застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпе­ки, зазначеним у додатку 1 до Тех­нічного регламенту.

Дослідження повинні перед­бачати одну з таких дій:

-                       дослідження документів, заз­начених у пункті 4 цього додатка, для перевірки відповідності ліфта схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу відпо­відно до пунктів 12-23 цього до­датка;

-                       дослідження документів, заз­начених у пункті 4 цього додатка, з метою перевірки відповідності ліфта ліфту, розробленому та ви­готовленому відповідно до схва­леної системи управління якістю згідно з додатком 11 до Технічно­го регламенту і сертифікатом ек­спертизи проекту, якщо конструк­ція не повністю відповідає націо­нальним стандартам з переліку

національних стандартів, відпо­відність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим ви­могам щодо охорони здоров'я та безпеки.

Випробування ліфта повинні передбачати:

-                       функціонування ліфта як по­рожнього, так і за максимального навантаження, з метою підтверд­ження правильного монтажу і фун­кціонування пристроїв безпеки (кінцевих вимикачів, замикальних пристроїв тощо);

-                       функціонування ліфта як за максимального навантаження, так і порожнього, з метою підтверд­ження належного функціонування пристроїв безпеки у разі вимкнен­ня електричного живлення;

-                       статичне випробування з на­вантаженням, що в 1,25 раза пе­ревищує номінальну вантажопід­йомність.

Номінальною вантажопідйомні­стю є навантаження, зазначене у пункті 34 додатка 1 до Технічного регламенту.

Після цих випробувань призна­чений орган повинен перевірити ліфт щодо наявності будь-яких деформацій або пошкоджень, які можуть негативно вплинути на його використання.

У разі коли тип ліфта відпові­дає суттєвим вимогам щодо охо­рони здоров'я та безпеки, призна­чений орган повинен нанести або забезпечити нанесення свого іден­тифікаційного номера поруч із зна­ком відповідності технічним рег­ламентам і видати сертифікат кінцевої перевірки, в якому заз­начити проведені дослідження та випробування.

Призначений орган повинен заповнити відповідні сторінки в реєстраційному журналі, пас­порті).

Якщо призначений орган від­мовляє у видачі сертифіката кінце­вої перевірки, він повинен обґрун­тувати причини відмови та зазна­чити необхідні коригувальні захо­ди, яких потрібно вжити. З повтор­ним проханням провести кінцеву перевірку монтажник повинен звернутися до того самого при­значеного органу.

Маркування знаком відповід­ності технічним регламентам і декларація про відповідність

Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним рег­ламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров'я та безпе­ки і з відома призначеного органу поруч із знаком відповідності тех­нічним регламентам у кабіні кож­ного ліфта вказується ідентифіка­ційний номер такого органу.

Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації та сертифіката кінцевої перевірки для надання на запити органів держав­ного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відпо­відність повинна надаватися відпо­відним органам на їх прохання.

Орган, що призначає, та відпо­відні органи державного ринково­го нагляду можуть отримати ко­пію сертифіката кінцевої перевірки на їх прохання.

Уповноважений представник

Обов'язки монтажника можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умо­ви визначення таких обов'язків у дорученні.

Олександр ЧЕРЕВАНЬ, експерт технічний з промислової безпеки, аудитор з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів ДП "Рівненський ЕТЦ"


 
PDF Друк e-mail

З 29.01.2018 буде проводитись навчання:


-       Закон України «Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього - для інженерів з охорони праці;

-       «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»

Начальник НМВ  Антонюк Тетяна Василівна

тел.моб.: 066 768 76 57
тел/.факс: (0362) 63-34-21

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>

Сторінка 6 з 6